Debugger EM400

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Debugger emulatora EM400 pozwala śledzić i kontrolować stan emulowanej maszyny.

W linii poleceń debuggera można używać następujących konstrukcji:

Polecenia

Polecenia służą do sterowania pracą emulatora i debuggera oraz wyświetlania informacji o stanie emulowanej maszyny.

 • quit - Zakończ pracę emulatora
 • cycle - Wykonaj instrukcję wskazaną przez licznik rozkazów.
 • start - Kontynuuj emulację aż do napotkania kolejnej pułapki
 • load <plik> - Załaduj zawartość pliku do bloku pamięci numer 0.
 • help [cmd] - Wyświetl pomoc. Jeśli opcjonalny parametr cmd jest obecny, wyświetl pomoc na temat komendy cmd.
 • regs - Wyświetl zawartość rejestrów R1-R7
 • sregs - Wyświetl zawartość rejestrów R0, IR, IC, SR
 • clear - Zresetuj emulowaną maszynę. Wpisuje 0 do wszystkich rejestrów i wskaźników.
 • dasm [[addr] n] - Wyświetl deasemblację zawartości pamięci. Jeśli żaden parametr nie został podany, deasemblowana jest instrukcja wskazana przez licznik rozkazów. Jeśli podany jest opcjonalny parametr n deasemblowanych jest n kolejnych instrukcji. Jeśli podano również parametr addr, deasemblacja rozpoczynana jest od adresu addr
 • mem [blok:] <start> [ilość] - Wyświetl ilość słów pamięci od adresu start. Jeśli nie podano bloku pamięci blok wyświetlana jest zawartość bloku wskazanego przez Q i NB. Jeśli nie podano długości, przyjmowana jest wartość 16.
 • memcfg - Pokaż sprzętową i programową konfigurację pamięci
 • memdump <blok> <plik> - zrzuć do pliku zawartość bloku pamięci
 • stk - Pokaż stos
 • watch - Śledzenie wartości wyrażeń
  • watch - wyświetl śledzone wyrażenia
  • watch add <wyrażenie> - dodaj wyrażenie do śledzonych
  • watch del <numer> - usuń wyrażenie o numerze ze śledzonych
 • decode - Dekodowanie struktur danych
  • decode - wyświetl istniejące dekodery
  • decode <dekoder> <adres> - zdekoduj strukturę pod danym adresem używając danego dekodera
 • brk - Operowanie pułapkami (breakpointami):
  • brk - wyświetlenie ustawionych pułapek
  • brk add <wyrażenie> - dodanie nowej pułapki, która jest aktywowana, gdy wyrażenie jest spełnione (różne od zera)
  • brk del <numer> - usunięcie pułapki o danym numerze
  • brk off <numer> - tymczasowe wyłączenie pułapki
  • brk on <numer> - ponowne włączenie pułapki
  • brk off - tymczasowe wyłączenie wszystkich pułapek
  • brk on - ponowne włączenie wszystkich pułapek
 • log - logowanie operacji emulatora do pliku
  • log - wyświetlenie bieżących ustawień logowania
  • log on - włączenie logowania
  • log off - wyłączenie logowania
  • log <komponent> - włączenie logowania dla danego komponentu. Dostępne komponenty to:
   • reg - operacje na rejestrach
   • mem - operacje na pamięci
   • cpu - operacje wykonywane przez CPU
   • op - szczegóły wykonania rozkazu
   • int - operacje związane z przerwaniami
   • io - operacje wejścia/wyjścia
   • mx - MULTIX
   • px - PLIX
   • cchr - kanał znakowy
   • cmem - kanał pamięciowy
   • term - terminale
   • wnch - winchestery
   • 9425 - dyski MERA-9425
   • flop - stacje dyskietek
   • pnch - dzirkarka taśmy
   • pnrd - czytnik taśmy dziurkowanej
   • crk5 - system operacyjny CROOK-5
   • em4h - emulator
   • all - wszystkie
 • clock - kontrola zegara czasu rzeczywistego
  • clock on - włączenie timera
  • clock off - wyłączenie timera
 • find <blok> <wartość> - wyszukiwanie wartości w bloku pamięci
 • binload <adres> - inicjalizacja ładowania binarnego pod zadany adres

Wyrażenia

Wyrażenia pozwalają w linii poleceń debuggera przeprowadzać obliczenia oraz manipulować zawartością rejestrów, pamięci i zmiennych. Rezultat wyrażenia wyświetlany jest również w linii poleceń, natychmiast po jego obliczeniu. Elementem każdego wyrażenia mogą być:

 • Liczba w systemie dziesiętnym, ósemkowym, szesnastkowym lub binarnym (np.: 15, 0177, 0xffa8, 0b1011100111011110)
 • Rejestry: R0-R7, IC, IR, SR, KB oraz pseudo-rejestr MOD zawierający bieżącą wartość modyfikatora
 • Stan przerwania w rejestrze przerwań RZ dostępny jako RZ[numer_przerwania] (np.: RZ[6], RZ[zmienna+1])
 • Zawartość komórki pamięci, adresowane jako [adres] lub [blok:adres]
 • Zmienne: debugger pozwala na użycie dowolnej zmiennej, której nazwa nie jest słowem kluczowym (poleceniem), np: a, adres, zmienna3.

Domyślnie, liczby w linii poleceń debuggera wyświetlane są jako liczby szesnastkowe bez znaku. Możliwa jest jednak konwersja do innego zapisu:

 • uint(wyrażenie) - wartość wyrażenia zostanie potraktowana jako 16-bitowa liczba bez znaku i wyświetlona w systemie dziesiętnym
 • int(wyrażenie) - wartość wyrażenia zostanie wyświetlona w systemie dziesiętnym, ze znakiem
 • hex(wyrażenie) - wartość wyrażenia zostanie wyświetlona w systemie szesnastkowym
 • oct(wyrażenie) - wartość wyrażenia zostanie wyświetlona w systemie ósemkowym
 • bin(wyrażenie) - wartość wyrażenia zostanie wyświetlona w systemie dwójkowym

W wyrażeniach dozwolone są następujące operatory:

 • arytmetyczne: +, -, *
 • logiczne: &&, ||, !
 • bitowe: &, |, ^, ~
 • przesunięć bitowych: <<, >>
 • porównań: ==, !=, <=, >=, >, <
 • przypisania: = (lewa strona wyrażenia musi być rejestrem, zmienną, komórką pamięci lub pozycją rejestru RZ)
 • wyłuskiwania bitów: [b] i [b-e]. Wyłuskiwanie bitów pozwala na "wycięcie" z 16-bitowego słowa dowolnego ciągu bitów i użycie go jako nowej wartości, np:
  • 1[0] - najstarszy bit liczby 1 (ponieważ operacja wykonywana jest na 16-bitowej liczbie, wynikiem będzie 0)
  • r1[3] - trzeci bit rejestru r1
  • [0x7a][2-9] - bity od 2 do 9 słowa znajdującego się w bieżącym bloku pamięci pod adresem 0x7a
  • zmienna[15] - najmłodszy bit zmiennej zmienna

Debugger pozwala na obliczenie wartości wielu wyrażeń w jednej linii polecenia i wyświetlenie wyników również w jednej linii odpowiedzi. Można to zrobić podając kolejne wyrażenia oddzielone przecinkami, np:

em400> 1+2, oct(12+[9]), dec(r1-1), a=12, [a], [a]=1, [a]
0x3 033 -1 0xc 0x0 0x1 0x1