Program drukujący REP

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Program REP umożliwia wyprowadzanie w trybie znakowym tekstów przygotowanych przez redaktor RED oraz przez edytory WORDSTAR oraz CHIWRITE (z odpowiednio dopasowanym układem fontów). Program posiada wbudowane procedury obsługi różnych drukarek począwszy od prostych drukarek mozaikowych i wierszowych (nie posiadających możliwości definiowania znaków) po współczesne drukarki mozaikowe. Lista obsługiwanych drukarek może być w łatwy sposób rozszerzona. Program działa pod systemami operacyjnymi DOS oraz CROOK-5.

Dla tekstów przygotowanych edytorem CHIWRTE możliwe jest ponadto ich reformatowanie (zmiana długości wiersza, podział i przenoszenie wyrazów oraz opcjonalnie wyrównywanie prawego marginesu).

Uruchomienie programu

Program REP może pracować w jednym z trzech trybów. Ich ustalenie zależy od postaci zlecenia uruchomienia programu:

  • wywołanie bez parametrów: program przedstawia się podając sposób wywołania, oraz skrótowy opis możliwych do użycia opcji,
  • wywołanie bez określenia typu drukarki: przetworzony tekst zostanie wyprowadzony na monitor,
  • wywołanie z określeniem typu drukarki: przetworzony tekst zostanie wydrukowany na drukarce.

W wierszu uruchomienia programu można, obok nazwy zbioru wejściowego, podać nazwę urządzenia drukującego, oraz szereg opcji precyzujących tryb pracy programu. Poszczególne opcje muszą być poprzedzone znakiem '-' lub '?'. Przed analizą wiersza wywołania program REP analizuje zbiór (REP.DEF lub REP._DF) i o ile on istnieje ustala według jego zawartości swoje początkowe parametry. Parametry te mogą być zmieniane w wierszu wywołania programu. Wiersz wywołania programu ma postać :

REP <wej> [<wyj>] [<druk> [<odst>]] [<opcja> <param>]...

gdzie:

  • <wej> - nazwa zbioru wejściowego,
  • <wyj> - nazwa drukarki,
  • <druk> - określenie typy drukarki (poprzedzone znakiem opcji '-' lub '?'). Podanie parametru <odst> różnego od 0 powoduje wyprowadzanie tekstu na drukarce w dwóch kolumnach.
  • <opcja> - nazwa opcji i ewentualnie parametr.

Opcje programu REP

Program REP dopuszcza wprowadzanie wielu opcji. Część z nich może być w danym egzemplarzu programu nie realizowana (zależy to od dołączonych modułów: obsługi drukarek, wczytywania tekstu źródłowego, oraz modułu reformatowania). Program rozpoznaje następujące opcje opisujące urządzenie wyjściowe:

DEV <nazwa urządzenia>

nazwa urządzenia wyjściowego. Opcja ta może występować tylko w zbiorze definicyjnm.

DZm
DW3
MDs
D100

Drukarki dostępne na maszynie MERA-400,

CPX
IBm
STar

Drukarki SG(SR) 10/15 ustawione do pracy odpowiednio jako IBM lub STAR,

SEikosha

Drukarka SEIKOSHA,

EPson

Drukarka EPSON FX-80+,

NX

Drukarka NX-15,

NL10

Drukarka NL-10.

UWAGA: Wystąpienie parametru po nazwie drukarki oznacza polecenie wyprowadzania dwuszpaltowego (parametr określa odstęp między szpaltami).

Opcje ustalające tryb drukowania

ELite
COndensed

Opcje ustalające tryb pracy drukarki mozaikowej. Są one uwzględniane tylko dla drukarek posiadających odpowiedni tryb pracy.

UPper

Nakazanie zamiany wszystkich wyprowadzanych małych liter na duże. Opcja ta ma zastosowanie tylko dla drukarek DZM i DW3.

INTERline <określenie odstępu międzywierszowego>

Ustalenie odstępu międzywierszowego (dla redaktora RED i edytora WORDSTAR). Pominięcie opcji jest równoznaczne z podaniem parametru równego 12. Użycie tej opcji unieważnia analogiczną opcję w redaktorze RED.

Opcje opisujące format zbioru do wyprowadzenia (program przygotowywujący tekst do drukowania)

RED

Redaktor RED,

Chi

Edytor CHIWRITE,

Wor

Polsko-literowa wersja edytora WORDSTAR.

Opcje ustalające format wyprowadzania

PAG <strona początkowa> [<strona końcowa>]

Określenie numeru pierwszej strony do wydruku (umożliwia omijanie początkowych stron). Numeracja stron w tej opcji podawana jest zgodnie z numeracją podawaną na prawym marginesie (w czasie wyprowadzania tekstu na monitor).

MArgin <liczba znaków>

Określenie liczby znaków w wierszu (po edytorach WORDSTAR lub CHIWRITE lub liczba znaków w wierszu po reformatowaniu),

LIne <liczba wierszy>

Liczba wierszy na stronie,

REF <liczba znaków przed reformat.>

Parametr różny od zera nakazuje reformatowanie tekstu określając jednocześnie liczbę znaków w wierszu przed reformatowaniem (parametr podawany w opcji MArgin określa wówczas długość wiersza po reformatowaniu),

JUst [<liczba spacji>]

Parametr różny od zera określa maksymalną liczbę spacji (dodawanych do każdej spacji istniejącej w tekście) celem wyrównania prawego marginesu przy reformatowaniu. Parametr równy zero oznacza że prawy margines nie ma być wyrównywany.

SPaces <lewy margines>

Liczba spacji dodawanych przez drukarkę przed wydrukiem (lewy margines).

Header [<numer strony>]

Polecenie drukowania nagłówka z ewentualnym podaniem początkowego numeru strony. Opcja ta ma zastosowanie tylko dla tekstów przygotowanych przez edytor WORDSTAR. Dla tekstów przygotowanych przez edytor CHIWRITE opcja ta może służyć do ustalenia początkowego numeru strony. Formaty nagłówków są pobierane wprost ze zbioru tworzonego przez edytor. W wyprowadzanym zbiorze dozwolony jest tylko nagłówek domyślny - (DEFAULT HEADER), nagłówek dla strony nr 1 (1 page) oraz nagłówek dla strony o numerze parzystym - (EVEN HEADER). Opcja ta ma zastosowanie tylko dla tekstów przygotowanych przez edytor WORDSTAR. Dla tekstów przygotowanych przez edytor CHIWRITE opcja ta może służyć do ustalenia początkowego numeru strony. Formaty nagłówków są pobierane wprost ze zbioru tworzonego przez edytor. W wyprowadzanym zbiorze dozwolony jest tylko nagłówek d

Źródło: Program drukujący REP, Marek Nikodemski