CROOK-5 - Program pomocniczy BOSS

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Program BOSS służy do wykonywania operacji związanych z konserwacją podsystemu zbiorów dyskowych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że do wykonywania niektórych operacji wygodniejszy jest program DEBU.

ADR ,<nr talerza> ,{FIX lub CAR} [,<klucz>]

Zlecenie adresacji i wstępnego zerowania talerza dyskowego. Parametr <nr talerza> określa pozycję talerza w tablicy konfiguracji (musi to być talerz "obcy"). Parametr FIX oznacza, że adresowany jest talerz stały, CAR - że zmienny. Pominięcie klucza oznacza klucz 0.
UWAGA: wykonanie adresacji powoduje bezpowrotne zniszczenie informacji (danych) zapisanej na talerzu dyskowym.

CFA ,<nr_tal.>,<obszar>,<baza>,<pa1>,<pa2>,<pa3> [,<kom.>]

Zlecenie inicjalizacji talerza dyskowego. Talerz przygotowany do inicjalizacji musi być wstępnie zaadresowany. System dopuszcza inicjalizację tylko obszarów przez niego nie obsługiwanych (w tablicy konfiguracji ustawiony bit 0=1 w opisie talerza dyskowego).
Znaczenie parametrów:
 • <nr tal.> - jak w zleceniu ADR;
 • <obszar> - jest to nadawaną talerzowi trzyznakową nazwą;
 • <baza> - jest adresem dyskowym początku skorowidzów. Dla talerzy roboczych może wynosić 0, dla roboczych zawierających system operacyjny ma być nie mniej niż 0100, dla talerza systemowego ma wynosić 0100 a dla dysków elastycznych 8;
 • <pa1> - liczba sektorów przeznaczonych na słownik skorowidzów. Parametr ten określa wielkość zbioru przeznaczonego do przechowywania informacji o skorowidzach. Na jeden zadeklarowany sektor przypadają 62 skorowidze;
 • <pa2> - liczba sektorów przeznaczonych na słownik zbiorów. Na jeden sektor przypada 21 etykiet zbiorów. Zaleca się aby liczba określająca ten parametr miała w rozwinięciu dwójkowym dwie do trzech jedynek;
 • <pa3> - liczba sektorów danego obszaru dyskowego (dla dysków standardowych MERA 9425 lub MERA 9450: 4800, dla dysków elastycznych 8-calowych jednostronnych: 480);
 • <kom.> - komentarz wyprowadzany w zleceniu LUA (może to być sześcioznakowa nazwa).
Jeśli w systemie są zainstalowane dwie stacje dyskowe MERA-9425 lub MERA-9450 to istnieje możliwość zadeklarowania dwóch talerzy stałych jako jednego obszaru o podwójnej wielkości.

Należy wówczas w tablicy konfiguracji opisać jedynie talerz stały stacji numer 0, a przy inicjacji tego obszaru jako pa3 podać podwójną liczbę sektorów.

LUA [,<obszar>] [,FIL] [,MAP] [,DIR] [,ERR] [,ALL]

Zlecenie drukowania wskazanej informacji o talerzu dyskowym. W nagłówku wydruku podawane są następujące informacje:
 • nazwa obszaru i komentarz wpisany zleceniem CFA;
 • ogólna liczba pozycji (etykiet) słownika skorowidzów i liczba pozycji (etykiet) wolnych (nie używanych);
 • ogólna liczba pozycji (etykiet) słownika zbiorów i liczba pozycji (etykiet) wolnych;
 • ogólna liczba sektorów, liczba sektorów wolnych i długość największego spójnego obszaru.
W kolejnych wierszach podawane są informacje których format i treść zależą od użytych opcji:
 • FIL lub ERR
  • adres etykiety zbioru;
  • przynależność do skorowidza, nazwa i typ zbioru;
  • trzyznakowe określenie kwalifikacji zbioru, gdzie pojawienie się poszczególnych liter oznacza:
   • R - zbiór rezydujący (informacja dla programu MTC),
   • T - istnieje kopia zbioru na taśmie magnetycznej,
   • O - zbiór nie był używany od wykonania ostatniej kopii zbiorów (zleceniem WO programu MTC);
  • adres pierwszego sektora zbioru;
  • adres pierwszego sektora za zbiorem;
  • liczba sektorów zajętych przez informację w zbiorze.
 • MAP
  • adres dyskowy odpowiadający wyprowadzanemu wierszowi mapy;
  • zawartość wiersza mapy.
 • DIR
  • adres względny etykiety skorowidza;
  • nazwa skorowidza (lub użytkownika);
  • adres względny skorowidza nadrzędnego;
  • liczba skorowidzów podległych.

SOR ,<obszar> ,<klucz>

Zlecenie wyprowadzenia posortowanego słownika zbiorów. Format wydruku jest podobny do formatu wydruku zlecenia LUA z opcją FIL. Dodana została ostatnia kolumna zawierająca liczbę sektorów zarezerwowanych dla zbioru (różnica liczb drugiej i pierwszej). Parametr <klucz> określa porządek sortowania. Może on przybierać jedną z następujących wartości:
 • NAM - porządek alfabetyczny nazw zbiorów;
 • DIR - porządek alfabetyczny nazw skorowidzów;
 • TYP - porządek alfabetyczny typów zbiorów;
 • ADR - sortowanie według położenia zbiorów;
 • LEN - sortowanie według długości zbiorów (liczby sektorów zawierających informację).
UWAGA: Zlecenie LIF ?ADR programu XOSL wyprowadza adresy etykiety zbioru i jego położenia takie same jak zlecenie LUA i SOR.

GOF [<obszar>]

Zlecenie sprawdzania i korekcji słowników wskazanego talerza dyskowego. W wyniku wykonania zlecenia wykonywane są następujące sprawdzenia i operacje:
 • sprawdzenie (wraz z automatycznym korygowaniem) zgodności mapy zajętości dysku z aktualnym słownikiem zbiorów;
 • sprawdzenie czy zbiory są zawarte w obszarze dyskowym. Zbiory "wystające" poza obszar są usuwane;
 • sprawdzenie czy wszystkie zbiory zajmują obszary rozłączne. Zbiory nie spełniające warunku rozłączności są oznaczane jako błędne (w zleceniu LUA, oraz w zleceniu LIF programu XOSL komentarz ERR);
 • sprawdzenie (z korygowaniem) odsyłaczy przepełnień funkcji mieszającej słownika zbiorów;
 • sprawdzenie zgodności wystąpienia etykiety zbioru w słowniku z wartością funkcji mieszającej;
 • uporządkowanie budżetów w taki zposób, by zbiór obciążał budżet użytkownika do którego należy. Po zakończeniu sprawdzeń dokonywany jest wydruk jak w zleceniu LUA ERR.

POA ,<obszar> ,<adres> [,<liczba>]

Zlecenie wyprowadzenia wskazanej liczby słów ze słowników na zadanym obszarze. Adres jest adresem wewnątrz słowników i można go uzyskać zleceniem LUA.

STA ,<obszar> ,<adres> {,<liczba>}...

Zlecenie wpisania do słowników. Zamiast liczby może być podawana nazwa trójznakowa. Będzie ona przetworzona w jedno słowo w kodzie R40.

Źródło: SYSTEM OPERACYJNY CROOK-5 dla minikomputera MERA-400 (wersja 7), Zbigniew Czerniak, Marek Nikodemski, Gdańsk 1988