CROOK-5 - Alarmy systemu operacyjnego

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Alarmy spowodowane błędnym działaniem urządzeń lub programów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego mogą być w kolejności:

  • zgłaszane w słowie błędów pola parametrów ekstrakodu;
  • zgłaszane procedurze własnej obsługi alarmów procesu, który taką obsługę zadeklarował;
  • przekazywane przodkowi procesu, który spowodował alarm.

Alarmy o numerach większych od 077 nie są obsługiwane w ramach własnej obsługi alarmów. Ponadto pierwszy z opisanych sposobów nie obejmuje alarmów wynikających z wadliwego działania sprzętu. W wykazie alarmów podany został numer alarmu (ósemkowo), oraz tekst drukowany przez program XOSL. Podany numer alarmu przekazywany jest do programu niezależnie od sposobu sygnalizacji alarmu.

Wykaz alarmów systemowych

Alarm Nazwa Opis
0 MEMORY PARITY ERROR Błąd parzystości pamięci operacyjnej.
1 WRONG MEMORY ANSWER Zła odpowiedż na operację allokacji pamięci operacyjnej.
2 WRONG ADDRESS Próba odwołania się do nieistniejącego adresu w programie użytkowym.
3 WRONG INSTRUCTION Zła instrukcja w programie użytkowym.
4 DIVISION BY ZERO Dzielenie całkowite przez zero.
5 UNDERFLOW Podmiar zmiennopozycyjny.
6 OVERFLOW Nadmiar w operacjach zmiennopozycyjnych.
7 F.P. NUMBER ERROR Nieznormalizowana liczba w operacjach zmiennopozycyjnych.
010 WRONG EXTRACODE Próba wykonania nieistniejącego w systemie ekstrakodu.
011 WRONG I/O NUMBER Brak strumienia w operacjach wejścia wyjścia lub próba wykonania ekstrakodu transmisji blokowej na urządzeniu znakowym.
012 I/O ENGAGED Urządzenie WE/WY zajęte przez proces o nie niższym priorytecie.
013 TABLE OFF Brak wolnych tablic systemowych na zdefiniowanie nowego strumienia lub procesu.
014 WRONG PROCESS NUMBER Próba odwołania się do nie istniejącego procesu lub zdefiniowania procesu o już znanym numerze.
015 PROCESS RUNNING Próba wykonania operacji wznowienia na procesie działającym.
016 SWITCH CLOCK ON Wyłączony zegar podczas wykonywania ekstrakodu sprawdzania sumy kontrolnej.
017 TOO BIG MEMORY REQUEST Żądanie przydzielenia bloku pamięci o rozmiarze przekraczającym pojemność pamięci zarządzanej przez system.
020 ERROR IN DIRECTORY Błąd w łącznikach funkcji mieszającej (zb. FILDIC) lub nieoczekiwane wolne miejsce na mapie zajętości dysku (zb. MAP).
021 WRITE ON DIRECTORY Próba zapisu na skorowidze systemowe przy włączonej kontroli. Zapis na skorowidze systemowe jest dozwolony po ustawieniu na kluczach pulpitu technicznego wartości 0300.
022 END OF FILE Próba zapisu poza zbiorem lub odczytu z poza zbioru. Zapis do zbioru taki, że początek zapisywango obszaru mieści się w zbiorze, powoduje rozszerzenie zbioru bez żadnych alarmów.
023 WRONG AREA Podanie nazwy nieistniejącego obszaru w tytule zbioru.
024 DIRECTORY NOT SPECIFIED Brak definicji skorowidza w tytule zbioru przy poszukiwaniu zbioru w obszarze niedostępnym przy danym skorowidzu.
025 UNKNOWN AREA Nieprawidłowa nazwa obszaru w tytule zbioru.
026 UNKNOWN DIRECTORY Brak skorowidza wskazanego w tytule zbioru.
027 UNKNOWN STREAM Próba wykonania operacji na zbiorze poprzez niezdefiniowany strumień.
030 WRONG DIRECTORY Próba utworzenia zbioru należącego do skorowidza innego niż bieżący lub podległy.
031 END OF DIRECTORY Brak wpisanego końca słownika zbiorów lub słownika skorowidzów.
032 UNKNOWN FILE Próba przywiązania strumienia do nieistniejącego lub niedostępnego zbioru.
033 WRONG NAME Niewłaściwa nazwa zbioru.
034 PROTECTED FILE Próba zapisu do zbioru lub usunięcia zbioru mającego ochronę przed zapisem i usunięciem.
035 OPERATION NOT ALLOWED Próba wykonania zastrzeżonej operacji przez program nie posiadający odpowiedniego atrybutu.
036 FORBIDDEN FILE TYPE Próba utworzenia zbioru o typie zastrzeżonym (-6:-1) przez program do tego nie uprawniony.
037 DISC FULL Brak spójnego obszaru na dysku o rozmiarze pozwalającym na utworzenie lub rozszerzenie zbioru.

Alarmy sygnalizowane przez kanał pamięciowy

Alarmy tej grupy powstają w trakcie obsługi przerwań pochodzących od kanału pamięciowego. Numer alarmu jest równy specyfikacji odpowiedniego przerwania powiększonej o 040.

Alarm Nazwa Opis
040 MEMORY CHANNEL FAULT Brak odpowiedzi z kanału pamięciowego.
041 TRANSSMISION MISSED Nienadążanie transmisji.
042 TRANSMISSION OUT OF MEMORY Transmisja poza pamięć operacyjną.
044 MEMORY PARITY - TRANSMISSION Błąd parzystości pamięci operacyjnej podczas transmisji.
052 lub 053 FAULT Alarm lub blokada.
054 STORAGE UNIT OFF LINE Niesprawność urządzenia.
055 SEEK ERROR Błąd ustawienia głowic dyskowych.
061 DISC NOT ADDRESSED Niezakończona faza sprawdzania pola adresowego. Dysk niezaadresowany.
062 DISC NO DATA Niezakończona faza sprawdzania pola danych. Dysk niezapisany.
063 DISC ADDRESS CRC ERROR Błąd kontroli adresów dyskowych.
064 DATA CRC ERROR Błąd kontroli danych.
071 WRITE PROTECT Blokada zapisu.
072 DISC SECTOR PROTECT Blokada sektora.
STORAGE UNIT FAILURE Alarm obejmujący inne nieprawidłowe przerwania pochodzące z jednostek pamięci masowych. XOSL podaje specyfikacje odpowiednich przerwań.

Alarmy zgłaszane przez urządzenia znakowe

Alarm Nazwa Opis
075 DEVICE PARITY Błąd wykryty przy kontroli parzystości.
076 DEVICE FAILURE Niesprawność lub awaria urządzenia
077 NO DEVICE Brak urządzenia lub próba jego niewłaściwego użycia.

Alarmy specjalne

Alarmy tej grupy są zawsze przekazywane do przodka procesu wywołującego ekstrakod.

Alarm Nazwa Opis
0100 STOPPED Zgłoszenie zatrzymania programu ekstrakodem HANG. Alarm 0100 występuje także wówczas gdy proces o wyższym priorytecie próbuje zająć urządzenie zajmowane przez proces. Proces zajmujący zostaje wówczas zawieszony, a urządzenie zwolnione dla procesu o wyższym priorytecie.
0140-0170 SPECIAL EXTRACODE Wywołanie ekstrakodu o numerze większym od 0340. Numer alarmu równy jest numerowi ekstrakodu pomniejszonemu o 0200.

Alarmy zgłaszane przez program XOSL

Alarmy tej grupy są zgłaszane przez XOSL po wykryciu błędu w czasie wykonywania zleceń realizowanych przez procedury wewnętrzne. Po wystąpieniu błędu zostaje wyprowadzony odpowiedni komunikat, a za zmienną wewnętrzną zostaje podstawiony numer alarmu ze znakiem '-'.

Alarm Nazwa Opis
0171 MISSING LABEL Brak etykiety przy realizacji instrukcji TRANSF, lub brak instrukcji END w zakończeniu makrozlecenia.
0172 WRONG PARAMETER Zły parametr w zleceniu lub niedozwolony znak.
0174 END OF DIRECTORY Źle zakończony słownik użytkowników.
0175 WRONG COMMAND Nieznane zlecenie lub błąd w nazwie zlecenia.
0176 OPERATION NOT ALLOWED Próba wykonania operacji zastrzeżonej przez nieuprawnionego użytkownika.
0177 UNKNOWN USER Próba zmiany parametrów nieistniejącego użytkownika (zmiana budżetu, hasła, uprawnień i.t.p.).
0200 OUR USER Próba utworzenia użytkownika lub skorowidza o nazwie już znanej w systemie.
0201 UNKNOWN DIRECTORY Próba ustalenia nieznanego skorowidza lub skorowidza niedostępnego ze skorowidza bieżącego.
0202 UNKNOWN FILE Próba wykonania operacji na nieistniejącym lub niedostępnym zbiorze.
0203 FILE ALREDY EXISTS Próba utworzenia zbioru o już znanej nazwie, dostępnego z danego skorowidza.
0205 OUT OF BUF Zbyt długi wiersz zlecenia.
0207 MEMORY ADDRESS Próba odwołania się do nieistniejącego adresu (poza pamięć) przy wykonywaniu zleceń: ST, PO, PD itp.
0210 DISC BUDGET USED UP Próba przekroczenia budżetu do utrwalania zbiorów w operacji przekazania części budżetu użytkownikowi podległemu (w zleceniach ADL oraz CRU).
0211 UNKNOWN PROCESS Użycie nazwy nieistniejącego procesu w zleceniach: DR, LR, IC, SP, ST, PO, PD itp.
0212 WRONG ATTRIBUTE Użycie jako nazwy zlecenia tytułu zbioru o złym atrybucie.
0213 MISSING PARAMETER Brak parametru obowiązkowego na liście parametrów.
0214 WRONG USER Próba wykonania zlecenia ERU lub ADL ze skorowidza innego niż bezpośrednio nadrzędny w stosunku do skorowidza którego zlecenie dotyczy.
0215 WRONG AREA NUMBER Zły numer obszaru w zleceniu LOD.
0216 NO AREA ADDRESS Numerowi obszaru podanemu w zleceniu LOD odpowiada w tablicy konfiguracji pozycja wolna (-1).
0217 WRONG LABEL Błąd w metryce talerza dyskowego dołączanego zleceniem LOD.
0220 OUR AREA NAME Obszar dołączany zleceniem LOD ma nazwę taką samą jak inny (już dołączony) obszar.

Źródło: SYSTEM OPERACYJNY CROOK-5 dla minikomputera MERA-400 (wersja 7), Zbigniew Czerniak, Marek Nikodemski, Gdańsk 1988